Bootsleute und Steuerleute

Steuerberechtigte laut Fahrordnung § 2 EINTEILUNG DER VEREINSANGEHÖRIGEN

Bootsleute

 

Steuerleute

Nachname Vorname   Nachname Vorname
Hoffmann Harald   Thoresson Helga
Sigl Renate   Hinterdorfer Christine
Kaczirek Klaus   Klingesberger Johann
Breslmaier Kurt   Hausknotz Günter
Hinterdorfer Josef   Kneidinger Dieter
Anselm Horst   Schnedt Alexander
Deschka Fridolin   Hofer Michaela
Gebetsberger Thomas   Anselm Claudia
Hemmelmair Gerhard   Huber Bernhard
Hartl Doris   Kornfellner Erwin
Kaczirek Kurt   Fuchshuber Christian
Kerschner Martin   Karl Gerhard
Krenn Helga   Moser Herbert
Mair Rudolf   Scheuringer Siegfried
Sigl Wolfgang   Silgoner Agnes
Sigl Wolfgang jun. Mag   Sigl Dominik
Wagner Wolfgang Pfaller Regina
Thoresson Anthony   Kuttelwascher  Dagmar
Kerschner Gert